Skogfond

Meir om skogfond finn på www.skogfond.no 

Skogfondet består av middel som skogeigarane plikter å sette av ved alt sal av tømmer og biobrensel. Føremålet med ordninga er å sikre finansiering av ei bærekraftig forvaltning av skogressursane. Skogfondet skal gi skogeigaren eit bedre grunnlag for langsiktige investeringar, samt sikre viktige miljøverdiar i den skogen som virket kjem frå, eller i annan skog som skogeigaren har.

Informasjon om skogfond