Landbruket i Surnadal

Surnadal er ein av dei største jordbrukskommunane og den største skogbrukskommunen i Møre og Romsdal.

I 2019 var det 146 gardsbruk i drift med eit gjennomsnitteleg dyrka areal på 249 dekar. 67 gardsbruk har produksjon av storfekjøtt, av desse 46 mjølkebruk. Det er 36 sauebruk, 17 bruk med ammekyr, 4 bruk med gris og 35 bruk med korn.

Samla er husdyrhaldet i Surnadal ein stor buskap: 1.450 mjølkekyr, 3.700 ammekyr/andre storfe, 8.300 sau og lam, 2.300 griser, 15.000 høner og 83.000 slaktekyllingar.

Det dyrkast vel 36.400 dekar jordbruksareal, mest gras til fôr og beite. Av dette 4.300 dekar korn. Kommunen har vel 41 prosent av kornarealet i fylket.

I Surnadal er det vel 276.500 dekar produktiv skogareal med furu, gran og lauvtre.

I 2019 ble det produsert 11,3 millioner liter mjølk fra 46 mjølkebruk (8,3 mill liter og 103 mjølkebruk i år 2000). Dette tilsvarer årsforbruket av drikkemjølk, ost og andre meieriprodukter til vel 37.500 personer. Gjennomsnittlig har mjølkebrukene 31 kyr og leverer årlig 246.000 liter mjølk. (15 kyr og 74.500 liter i år 2000).

I 2019 ble det produsert vel 1.090.000 kg kjøtt i Surnadal, av dette 525.000 kilo storfekjøtt, 88.000 kilo sauekjøtt, 316.000 kilo svinekjøtt og 158.000 kilo fjørfekjøtt, i tillegg til egg fra 15.000 høner (totalt ca 450.000 egg årlig). Kjøttproduksjonen tilsvarer årsforbruket av kjøtt til vel 15.500 personer, eller mer enn kommunens befolkning.

Vi i landbruksforvaltninga i Surnadal deler meir og mindre aktuelle saker for dei i landbruket på Facebooksida Landbrukskontoret i Surnadal Kommune.

 

Næringsplan 2021-2032 for Surnadal Kommune.

Kontaktinformasjon

Mona Rosvold
Jordbrukssjef
E-post
Tore Gjul
Skogbrukssjef
E-post
Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00