Drenering av jordbruksjord (grøfting)

Det kan søkast om tilskot til drenering av tidligare grøfta eller planert jordbruksareal. Målet med tilskotsordninga er å auke produksjonsevna til jorda og redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoff til vassdrag.

Kven kan søke?

Føretak som eig eller leiger jordbruksareal som tidligare er grøfta, kan søkje om tilskot til drenering. Det kan også gis tilskot til eigar av jordbruksareal som leigast ut. For planerte areal kan det i tillegg gis tilskot til areal som ikkje tidlegare er grøfta.

Korleis søke?

Søknadar sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn.

Elektronisk søknadsskjema

I søknaden skal du omtale dreneringsarbeidet og velje dreneringstiltak du planlegg å gjennomføre inkludert plan for dreneringa. I tillegg skal du svara på spørsmål om kulturminner, naturmangfald og avrenning.

Du må laste opp kart med grøfteskisse (obligatorisk). I tillegg kan det vera aktuelt at du blant anna lastar opp følgjande vedlegg (ikkje obligatoriske):

  • avtale med eigar om å gjennomføre tiltaket
  • dokumentasjon av tidlegere drenering eller planering
  • detaljert kostnadsoverslag

I søknaden kan du få ei foreløpig berekning av tilskotet.

God drenering er avgjerende for å få god jordstruktur, betre bereevne og mindre kjøre- og pakkeskadar, slik at matproduksjonen kan aukast i åra som kjem. Det er også eit viktig ledd for å tilpasse jordbruket til eit endra klima.
Har ein god drenering reduserast faren for erosjon og ein bidreg til god vasskvalitet og eit godt vassmiljø samt betre utnytting av gjødsla.

Søknadsfrist

Søknadsfristen i Surnadal er 15. mars kvart år. 

Satsar

Tilskot til drenering av jordbruksjord, avgrensa til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjer 2 500 kr per dekar. Ved anna grøfting kan det gjevast 38 kr per løpemeter grøft avgrensa opp til 2 500 kr per dekar. Berekna tilskot under kr 3 000 per søknad vert ikkje utbetalt.

Nye satsar frå 01.07.2023

I sluttprotokollen frå jordbruksavtalen frå 16.mai 2023 står dette: "Drenering er viktig for økt planteproduksjon gjennom bedre utnyttelse av de dyrkede arealene. Partene er enige om å øke satsen for dreneringstiltak til 4 000 kroner per dekar for systematisk grøfting og økt sats på 61 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 4 000 kroner per dekar. Den nye satsen skal gjelde fra 1.7.2023. Hensyn til forutsigbarhet er viktig. Partene er enige om at satsen skal ligge fast på dette nivået".