Skogsveg

Her er informasjon om tilskot til bygging av skogsveg.

Surnadal kommune har fastsett slike reglar for tilskot til skogsvegar i 2024

 • Skogsbilveg, inkludert snu- og lunneplassar:  inntil 55 % tilskott.
 • Lassbærarveg/Traktorveg kl. 7:  20-40 % tilskott. Høgaste sats der vegen kan ombyggast til skogsbilveg.
 • Støtte til dekking av kostnader ved innleige av hjelp til vegplanlegging/ byggeleiing – lik sats som tilskot til vegbygginga. Auke % ved bruk av godkjent vegplanleggjar og prosjektleiar 5% + 3 %.
 • Før anleggsarbeidet vert sett i gang skal det føreligge ein byggjeplan godkjent av kommunen. Denne skal leggast ved søknad om tilskot.

Meir om vilkår for at skogsveg skal være tilskottsberettiget

 • Vegplana skal være godkjent av kommunen.
 • Vegen skal utgjere ein del av det permanente vegnettet.
 • Søknaden skal gjelde nyanlegg og/ eller ombygging.
 • Det skal vere planlagt snu- og velteplassar.
 • Det kan setjast vilkår for utbetaling av tilskot til dei einskilde tiltaka, jf. §3 i Forskrift om tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Vilkåra må vere i samsvar med formålet med tiltaka.
 • Ved byggekostnad større enn kr 200.000,- er det krav om at byggjearbeidet skal konkurranseutsettast.
 • Opprusing av forsømt vedlikehald er ikkje tilskottsberetiget.

Prioriteringsgrunnlag for tilskot

 • Skogsbilvegar blir prioriterte framfor traktorvegar.
 • Ved prioritering av søknader vert det vurdert om vegen er planlagt i tråd med hovudplan eller anna kommunalt prioritert vegplan.
 • Det vert vurdert om vegen vil bidra til å ta vekk grunnlaget for å få bygd ut større samarbeidsprosjekt.
 • Samarbeidstiltak vert prioritert framfor søknader som gjeld einskild skogeigarar, der det er grunnlag for slike vegløysingar.
 • Løysing av flaskehalsar og positiv nytte/kost rundt tiltaket gir også prioritet.
 • Det vert vurdert om vegen vil utløyse stor aktivitet, nært føreståande, framfør på lang sikt.
 • Jordskiftevegar vert prioritert framfor andre vegar som elles vert vurdert likt.
 • Søknadsfrist første tildelingsrunde:       15. mars.
 • Søknadsfrist andre tildelingsrunde:       15. august. 

Søknadsskjema for å søke om å bygge skogveg finn du her.

Søknadsskjema for å søke om statstilskott for skogsvegbygging finn du her.