Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midlar)

Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet er er å fremje natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet samt redusere ureining frå jordbruket, utanom det ein kan vente gjennom vanleg landbruksdrift.

Korleis søke?

Søknadar skal frå og med 2019 sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn. Du finn elektronisk søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Som vedlegg til skjemaet skal det vere ein omtale av prosjektet, kartutsnitt og kostnadsoverslag. Dersom prosjektet gjeld eit verneverdig bygg skal det vere med ei planteikning.

Søknadsfrist

Søknadsfristen i Surndadal er 15. mars kvart år. 

Kontaktinformasjon

Mona Rosvold
Jordbrukssjef
E-post
Mobil 916 76 017

Åpningstider

Telefontid: 08:00 - 16:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL