Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midlar)

Kommunen løyver tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket. Formålet er er å fremje natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet samt redusere ureining frå jordbruket, utanom det ein kan vente gjennom vanleg landbruksdrift.

Korleis søke?

Søknaden sendast inn digitalt med innlogging via ID-Porten/Altinn. Du finn elektronisk søknadsskjema på altinn sine nettsider

Søknadsfrist

Søknadsfristen i Surnadal er 15. mars kvart år. 

Eksempel på aktuelle tiltak:

  • Gammal dyrka mark held på å gro att. Det blir rydda, gjerda og beita med husdyr.
  • Eit gammalt sommarfjøs står enda, men må ha vedlikehald. Nytt tak blir lagt.
  • Historielaget og gardbrukarar i ei grend planlegg og lagar ein sti som omfattar gamalt vegfar, husmannsplassar, fiskeplass, utsiktspunkt og ei gamal slåtteng.
  • Ein bekk som vart lukka under bakkeplanering på 70-tallet tek ikkje unna flaumvatnet. Det blir lagt nytt og steinsikra ope løp, med ein rensedam i eine enden.
  • Gardbrukarar i fleire kommunar samordnar seg om å etablere ei lang sykkelrute. Tilskot blir gjeve til registrering, planlegging og lønn til prosjektleiar.