Fellingsavgift

Fellingsavgift skal betalast av felte dyr, av hjort og elg. Formannskapet fastsetter satsene for fellingsavgift.

Fellingsavgiftene for 2024 er slik:

Voksen hjort: 480 kr pr. felte dyr.    Hjort kalv: 290 kr pr. felte dyr.

Voksen elg: 620 kr pr. felte dyr.        Elg kalv: 370 kr pr. felte dyr.

For dei vald/hjorteviltområder som har reglar om skrapdyr og nedklassifisering av dyr i sine bestandsplanar er det vedtatt slik ordning:

  • For kalv som blir klassifisert som skrapdyr skal det betalast ei fellingsavgift på kr 0,- Dette gjeld skrapkalv både av hjort og elg.
  • For ungdyr som blir nedklassifisert til kalv skal det betalast fellingsavgift for «kalv». Dette gjelder ungdyr både av hjort og elg.