Jakt og viltforvaltning

Kommunen er ein av fem offentlege viltorganer i Norge. Dei fire andre er departementet, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og Fylkeskommunen. I tillegg kjem private rettighetshavere. Disse 6 organene arbeider for å fremme formålet med viltloven.

Forvaltning av hjortevilt skal skje etter reglane i "Forskrift om forvaltning av hjortevilt". §3 i denne forskrifta seier at kommunane skal vedta mål for utvikling av bestandene av elg, hjort og rådyr. Surnadal kommune vedtok slike mål i  februar 2020, i "Forvaltningsplan for hjortevilt 2020 - 2025". Denne plana kan ein laste ned her:

 

I Surnadal kommune er det opna for jakt på hjort, elg og rådyr. Kvart år blir det felt omlag 500 hjort, 50 elg og 50 rådyr. Kommunen har eiga politisk valt viltnemnd beståande av 5 representantar. Det administrative ansvaret er lagt til skogbrukssjefen. Viltnemnda har som hovudoppgåve å arbeide med forvaltning med heimel i viltlova og tilhøyrande føresegner.