Jakt og viltforvaltning

Kommunen er ein av fem offentlege viltorganer i Norge. Dei fire andre er departementet, Miljødirektoratet, Statsforvaltaren og Fylkeskommunen. I tillegg kjem private rettighetshavere. Disse 6 organene arbeider for å fremme formålet med viltloven.

Forvaltning av hjortevilt skal skje etter reglane i "Forskrift om forvaltning av hjortevilt". §3 i denne forskrifta seier at kommunane skal vedta mål for utvikling av bestandene av elg, hjort og rådyr. Surnadal kommune vedtok slike mål i  februar 2020, i "Forvaltningsplan for hjortevilt 2020 - 2025". Denne plana kan ein laste ned her:

Forvaltningsplan for hjortevilt i Surnadal kommune (PDF, 5 MB).

I Surnadal kommune er det opna for jakt på hjort, elg og rådyr. Kvart år blir det felt omlag 400 hjort, 50 elg og 50 rådyr. Det administrative ansvaret er lagt til skogbrukssjefen. Formannskapet har det politiske ansvaret med viltforvaltninga som er heimla i viltlova og tilhøyrande føresegner.