Køyring på bar mark

Dersom du skal bruke motorisert køyretøy i utmark på bar mark utover det som har direkte heimel i lovverket, (og dermed ikkje søknadspliktig), må det søkast om dette. På grunn av fare for skadar på terrenget er lovverket strengt på dette området.

Søknadar om køyring på bar mark skal behandlast i tråd med §6 i nasjonal forskrift. Verd å merke seg om dette er:

  • søkaren må påvise eit særleg behov,
  • behovet må ikkje vera knytt til turkøyring,
  • behovet må ikkje kunne bli dekt på annan måte,
  • behovet må vurderast i høve til faren for mulege skader og ulemper ut frå målet om å redusere motorferdselen til eit minimum.

Søknadsskjema for bruk av motorkjøretøy på barmark.

Kart til søknad om motorferdsel i utmark

For best mulig dokumentasjon skal det følgje eit kart med alle søknadar om motorferdsel i utmark. Her skal omsøkt køyretrase markerast,  eventuell start- og landingspunkt ved bruk av helikopter.

Her er link til eit kartprogram med ein enkel teikne- og utskriftsfunksjon. Kartet blir lagra  i A4-format og skal leggast ved det elektroniske søknadsskjemaet som PDF-fil.   

Framgangsmåte

  • Zoom inn slik at du ser området du skal køyre i så detaljert som muleg.
  • Vel Verktøy oppe i venstre hjørne. Vel så Tegne. Videre klikkar du på Linje.
  • Klikk så i startpunktet, og vidare fleire stadar i køyretraseen. Dobbeltklikk der køyretraseen sluttar.
  • Vel så Lagre og skriv ut. Pass på at køyretraseen ligg innafor A4-arket, som er det lyse feltet midt på skjermen. Skyv eventuelt slik at han kjem innafor.
  • Vel Skriv ut og lagre fila.