Diverse opplysningar

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbode, men regelverket opnar for transport til ei rekkje nytteføremål. Fleire av desse kan skje utan søknad, medan nokre føremål berre kan skje etter at du har søkt og fått løyve frå kommunen. Her finn du diverse opplysningar om lovverket og korleis det blir praktisert i Surnadal. Her er også link til eit enkelt kartprogram for å lage kart som skal leggast ved søknadane.

Regelverket og praktisering i Surnadal

I Surnadal har vi eigne kommunale retningsliner for motorferdsel i utmark  (PDF, 212 kB)

vedtatt av kommunestyret. Desse gir nokså detaljerte føringar for kva som kan tillatast, utover det som lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag opnar for.

Dei kommunale retningslinene har dei siste åra blitt vedtatt for fire år om gongen, og alle løyver for transport til private hytter følgjer 4-årsperioden. Alle løyver går ut samtidig med at retningslinene blir forelda etter 4 år. Ved vedtak av nye må alle som vil ha løyve til køyring til hytte søke på nytt, og etter kvar vinter skal utførte turar rapporterast til kommunen. Vi har ingen søknadsfrist for desse søknadane, men om vinteren vil det ikkje gå mange dagar før du får svar på innsendt søknad.

Kart til søknad om motorferdsel i utmark

For best mulig dokumentasjon skal det følgje eit kart med alle søknadar om motorferdsel i utmark. Her skal omsøkt kjøretrase markerast, eventuell start- og landingspunkt ved bruk av helikopter.

Her er link til eit kartprogram med ein enkel teikne- og utskriftsfunksjon. Kartet blir lagra i A4-format og skal leggast ved det elektroniske søknadsskjemaet som PDF-fil.   

Framgangsmåte

  • Zoom inn slik at du ser området du skal køyre i så detaljert som muleg.
  • Velg Verktøy oppe i venstre hjørne. Vel så Tegne. Videre klikkar du på Linje.
  • Klikk så i startpunktet, og vidare fleire stadar i kjøretraseen. Dobbeltklikk der køyretraseen sluttar.
  • Vel så Lagre og skriv ut. Pass på at køyretraseen ligg innafor A4-arket som er det lyse feltet midt på skjermen. Skyv eventuelt slik at han kjem innafor.
  • Vel Skriv ut og lagre fila.

Krav til aktsom køyring

Ifølgje. motorferdsellova §8 skal motorferdsel i utmark og vassdrag gå føre seg aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljø og menneskje. Dette gjeld både for ferdsel som er direkte tillatt etter lov og forskrift og for ferdsel som krev løyve frå kommunen. Ferdsel i utmark skal altså ikkje medføre unødvendig skade på grunn, vegetasjon og dyreliv eller ulempe for andre, og for øvrig ikkje unødig forstyrre eller forureine naturmiljøet.

Grunneigarar og motorferdsel i utmark

Det generelle forbodet mot bruk av motoriserte kjøretøy i utmark gjeld også for grunneigar. Reglane i lova, nasjonal forskrift og dei lokale retningslinene gjeld på akkurat same måte for grunneigar, som for andre.

Grunneigar kan med heimel i §10 i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag nekte eller avgrense motorferdsel i utmark på sin eigedom . Redningsteneste som skjer i medhald av nødrettsreglane er imidlertid unnateke.

Dersom ein grunneigar vil nekte eller avgrense motorferdsel på sin eigedom, er dette eit privatrettsleg forhold mellom grunneigar og han/ho som utøver motorferdselen. Dette betyr at det er han/ho som til dels køyrer snøskuter til eiga hytte som skal avklare om det er ein eller fleire grunneigarar langs køyretraseen som nektar kjøring på sin eigedom. Kommune gjør merksam på dette i alle løyva vi gir ut. Grunneigar har likevel også eit visst ansvar for å informere om eventuelle avgrensingar til dei det gjeld.