Gebyr plan, bygge- og delesak

Her finn du saksbehandlingsgebyr for saker etter plan- og bygningslova, eierseksjoneringslova og matrikkellova

Gebyrsatsen blir regulert årleg. Gebyrsatsar for ulike kommunale tenester er lagt inn i budsjett og økonomiplan i Framsikt, kommunens digitale planverkty. Du veljer sjølv aktuell teneste frå menyen i gebyrlista.

Gebyrregulativ for 2024 (PDF, 223 kB)