Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

PP-tenesta skal samarbeide nært med elevar, foreldre, barnehagar, skular, opplæringsverksemder og andre kommunale hjelpetenester for å sikre at barn, unge og vaksne med rett til grunnskuleopplæring får eit godt opplæringstilbod. Tenesta har ansvar for å hjelpe barnehagar og skular med å legge til rette for eit godt og trygt barnehage- og skulemiljø og eit særleg ansvar for å hjelpe dei som har behov for ekstra tilrettelegging.

Kva tilbod har vi?

 • Støtte og rettleiing til foreldre om barns trivsel og utvikling 
 • Rettleiing/tilråding til barnehagar og skular om tilrettelegging for trivsel, læring og utvikling
 • Sakkyndig vurdering av rett til spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp for barn, unge og vaksne med særlege behov
 • Førebyggje, avdekkje og avhjelpe følelsesmessige vanskar og lærevanskar
 • Hjelper barnehagar og skular i arbeid med mobbesaker
 • Direkte arbeid med barnet
 • Samarbeid med andre lokale instansar
 • Bidra til at barn får hjelp frå andre tenester ved behov (BUP, Statped og andre hjelpetenester)

Arbeidsmåtar

Vi innhentar opplysningar om barnet ved å:

 • gjennomføre samtale med barnet sjølv
 • gjennomføre samtale med foreldre
 • gjennomføre samtale med barnehage/skule
 • observere barnet i ulike situasjonar
 • observasjonar av læringsmiljø
 • teste barnet med ulike testar, alt etter type vanskar

Kven kan få tilbodet?

Barn, unge og vaksne med særlege behov.

Kva gjer vi for å få tilbod?

Tilbod om hjelp kan du få ved å venda deg direkte til PP-kontoret eller via barnehagen eller skulen din.

Du kan og gå via helsesøster eller lege.

Kva kostar tilbodet?

Tilbodet er gratis.

 

PP-kontoret
Namn Stilling Telefon
Marit Syrstad Stavne PP- leiar 46893880
Anita Stavik PP- rådgjevar 95281588
Turid Hals Sæther PP- rådgjevar 91573737
Oddrun Harang PP- rådgjevar 90665368
Kari Hamnes PP- rådgjevar 97144941
Marte Dalsegg PP- rådgjevar 90172309

Kontaktinformasjon

PP-kontoret
Telefon 71 65 78 80
Marit Syrstad Stavne
PP-leiar
E-post
Mobil 468 93 880

Åpningstider

Måndag - fredag
08:00 - 15:30

Adresse

PPT for Surnadal, Rindal og Halsa
Postboks 46
6656 SURNADAL