Skulefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha eit tilbod om skulefritidsordning (SFO) før og etter skuletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilde behov for 1. – 7. årstrinn. Kommunen si plikt til å ha skulefritidsordning er avgrensa til skuleåret. Det er inga plikt for kommunane til å ha ei slik ordning i feriane.

Søk om plass

Søknad om plass på SFO

 • Alle barn på 1.-4.årstrinn, og barn med særskilde behov på 1.-7.årstrinn har rett til tilbod før og etter skuletid.
 • Påmelding skal sendast elektronisk
 • Påmeldinga blir behandla administrativt av rektor/dagleg leiar.
 • Påmeldingsfristen om våren blir sett til 1. mai.
 • Suppleringsopptak skjer gjennom heile året så sant det er plass.
 • Endringar i opphaldstida må skje skriftleg med ein månads varsel, gjeldande frå den første i kvar månad. Melding om endra opphaldstid må gjerast skriftleg på elektronisk skjema.

 

Endring og oppseiing av plass

Oppseiingsfristen er 1 månad frå den 1. i månaden etter oppseiingsdato. Dette inneber at det blir kravd full foreldrebetaling i den månaden oppseiinga blir motteke og den påfølgjande månaden.

Oppseiing av plass med verknad etter 1. april i SFO-året blir ikkje godteke. Dette inneber at for å sleppe å betale ut SFO-året må ein seie opp plassen før 1. mars.

Endring eller oppseiing av plass på SFO

Pris og betaling
Betalingssatsar skulefritidsordning (SFO)
Opphaldstid Pris Pr
18 t/v og over det kr 2 795 månad
12-17,9 t/v kr 2 174 månad
6-11,9 t/v kr 1 480 månad
Under 6 t/v kr 787 månad
I skuleferien kr 838 veke
Enkeltdagar kr 445 gong
Enkelttimar kr 114 time

 

Åpningstider

Opningstider for dei ulike skulane i kommunen.

Dagleg opningstid på SFO for Surnadal barne- og ungdomsskule er mellom kl. 06.45 – 16.30. For dei andre SFO- ordningane i kommunen er normalopningstida mellom kl. 07.30 – 16.30, men det er mogelegheit for lokal tilpassing for opningstid etter behov.

Alle SFO - ordningane i kommunen er opne heile året, med unntak av vekene 28, 29 og 30 i juli.

Redusert foreldrebetaling 1. og 2. trinn

Redusert foreldrebetaling blir gitt til husholdningar kor SFO-pris utgjer meir enn 6% av husholdninga si samla inntekt. Det må søkjast på nytt kvart år.

Søk redusert foreldrebetaling

Du kan få reduksjon i foreldrebetaling i SFO på grunn av låg inntekt for elevar på 1. og 2. trinn. For å få redusert foreldrebetaling må du sende inn søknad. 

 • Ingen familiar skal måtte betale meir enn 6% av den totale årsinntekta for ein SFO-plass for elevar på 1. og 2. trinn.
 • Prisen for ein heil plass i SFO er kr. 2700,- frå 01.01.2022.
 • Dersom hushaldninga har samla årsinntekt under kr. 518 883 har ein krav på reduksjon i betaling.
 • Det må søkjast for eitt skuleår om gongen.
 • Det skal betalast for 11 månader pr. år (juli er betalingsfri månad). 
 • Søknadsfrist for å få reduksjon for skuleåret 2020/2021 er 31. august
 • For søknader som er motteke etter 31. august blir vedtaket gjeldande frå den 1. i påfølgande månad
 1. Det blir gitt søskenmoderasjon med 30% for søsken nr. 2 og 3 i SFO. For fleire søsken er det 50% moderasjon.  Det skal betalast 100% for det barnet som har det dyraste tilbodet.
 2. Det blir gitt søskenmoderasjon i SFO for søsken som går i barnehage med 30% for søsken nr. 2 og 3.  For fleire søsken er det 50% moderasjon.  Det skal betalast 100% for det barnet som har det dyraste tilbodet i barnehage eller SFO.
 3. Opphaldstida blir utrekna etter dei øktene barna er påmelde og ikke etter faktisk tid dei nyttar tilbodet.  Øktene er opningstid til skulestart og skuleslutt til stengetid.
 4. Dersom SFO har kapasitet til å ta imot andre enn dei som er fast påmelde, er det i løpet av eit skuleår høve til å kjøpe enkeltdagar eller enkelttimar i skulefritidsordninga.  Det blir ikkje gitt søskenmoderasjon for dette tilbodet.
Gratis SFO for elevar med særskilte behov 5.-7. trinn

Ordninga om gratis SFO-plass gjeld for elevar på 5.- 7. trinn med særskilte behov som ikkje er i stand til å ta vare på seg sjølv etter skuletid.

Ordninga gjeld ikkje for elevar som har ordinær plass i SFO på 1. -4. trinn.

Søkje om gratis SFO for elevar på 5. - 7. trinn med særskilte behov kan du gjere her: 

Føresettportalen

 

 

 

Gratis 12 timar SFO for 1.trinn

Nytt frå 01.08.22:

Gratis 12 timar SFO for 1.trinn.

Alle elevar på 1. trinn med SFO-plass, skal få 12 timer gratis SFO per uke fra og med skuleåret 2022–2023. Dette følger av § 1B-4. Med «timar» i bestemmelsen, meines klokketimar på 60 minutt.

Kven kjem inn under ordninga?

Alle førsteklassinger som er innvilga SFO-plass er omfatta av ordninga. Dette gjeld både elevar som har heiltids- og deltidsplass i SFO. Dersom eleven velgjer å berre bruke SFO 12 timer i uken innanfor dei tidsrammene kommunen har vedteke, skal tilbodet vere gratis for eleven.

Dersom foreldra til eleven har fått innvilga søknad om redusert foreldrebetaling som følge av låg inntekt etter § 1B-1, skal kommunen trekke fra dei 12 gratistimene fra foreldrebetalinga etter at kommunen har innvilga søknaden om redusert foreldrebetaling.

 1. 1. Surnadal kommunestyre har vedteke 12 timar gratis SFO for 1.trinn med ei slik kjernetid:
  1. 1 time gratis kjernetid SFO kvar morgon før skulestart for 1.trinn
  2. 1,5 timar gratis kjernetid SFO kvar ettermiddag frå skuleslutt for 1.trinn
 2. Resterande SFO - tilbod for 1.trinn blir betalt etter påmelding med fastsette satsar for opphald, justert for gratis kjernetid.

Dette betyr at ein kan melde seg på berre den gratis kjernetida 1 time før skulestart og 1,5 timar etter skuleslutt.
Tidspunktet for kjernetida ved dei ulike sfo-ordningane får ein ved å henvende seg til den einskilde skule.

Om skulefritidsordninga

Skulefritidsordninga skal vere noko anna enn skule og barnehage, og ho er ikkje ein del av skulen.

SFO skal vere ein trygg opphaldsplass for barna utover skuletida, gje barna omsorg og tilsyn, legge til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar og vere tilpassa barna og foreldra sine behov.

Skolefritidsordningen (SFO)- regjeringen.no

Kontaktinformasjon

Kenneth Bergstad
Oppvekstfagleg rådgjevar
E-post
Mobil 93 06 17 92

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00