Tilkopling til kommunalt avløpsanlegg

Tilkopling til kommunalt avløp i Surnadal kommune

Ved nybygg, eller ved ønskje om å bli tilknytt kommunalt avløp, SKAL søknad vere levert og godkjent før tilknytning til det kommunale anlegget, Nytt dette skjema for søknad om tilknytning:  Søknad om sanitærabonnement.

Det er viktig å merke seg at alt installasjonsarbeid (utvendig og innvendig) skal utførast av kvalifisert rørleggar-/entreprenørfirma i tråd med gjeldande lovar, forskrifter og reglement.

Alt arbeid på kommunalt vatn- og/eller avløpsnett SKAL utførast i tråd med VA-normen for Surnadal http://www.va-norm.no/surnadal/

Så snart eigedomen er tilkopla offentleg vass- og/eller avløpsnett SKAL ansvarleg rørlegger-/entreprenørfirma sende inn
Sluttrapport av utvendig rørleggerarbeid.

Kommunal vassforsyning og avløpshandtering er finansiert ved kommunale avgifter, og alle som er tilknytt kommunalt leidningsnett blir fakturert etter gjeldande satsar. Sjå prisar og gebyr.

Rettane og pliktene dine som kommunal abonnent er no nedfelt i "leveringsvilkår" for vass- og avløpstenester. Desse vil bli forpliktande både for deg og for oss. (PDF, 987 kB)Sjå Standard abonnementsvilkår for vatn/ kloakk, administrative bestemmelsar (PDF, 987 kB) og  Standard abonnementsvilkår for vatn/ kloakk, tekniske bestemmelsar. (PDF, 5 MB)

Ta gjerne kontakt for informasjon om muleg eksisterande vassleidningar og/ eller avløpsrør før graving.