Kommunedelplan for naturmangfald – planoppstart og planprogram på høyring

Sabima.no  

Hovudutval for miljø-, areal- og teknikk vedtok på møte 1. oktober 2021 planoppstart av kommunedelplan for naturmangfald, jf. pbl § 11-12, og at forslag til planprogram for arbeidet skal sendast ut på høyring og leggast ut til offentleg ettersyn i samsvar med pbl § 11-13. 

Planprogrammet beskriv mål med planarbeidet, kva føringar som gjeld på dette feltet, utviklingstrekk, framdriftsplan, organisering av planarbeidet og medverknad.

Merknadar og innspel til planprogrammet kan sendast til:

post@surnadal.kommune.no

eller per post til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Høyringsfristen er 20. november 2021

Dokument i saka:

Planprogram – høyringsversjon (PDF, 1006 kB)

Saksutskrift: Kommunedelplan for naturmangfald - planoppstart og planprogram (PDF, 327 kB)