Midtigrenda Panorama – Varsling om oppstart med detaljregulering

Kart Midtigrenda panorama - Klikk for stort bilde

Jf. plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Norconsult AS på vegne av Hamnesvegen AS oppstart med arbeid til detaljregulering av Midtigrenda Panorama på gnr./bnr. 48/7 i Surnadal.

Området ønskes regulert til boligformål med tilhørende funksjoner, herunder nødvendige arealer til trafikk, uteopphold og lek. Det er ønske om plassering av flere 4-mannsboliger. Planen vil legge til rette for 2 utbyggingstrinn. I første omgang skal det plasseres boliger i tilknytning til Buråkvegen i det østlige planområdet. På et senere tidspunkt ønskes etablering av boliger i det midtre område ovenfor næringsområdet og Cirkel K. Disse boligene vil få en ny adkomstveg fra Øravegen.

Forslagstiller og Surnadal kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Innspill eller spørsmål til planarbeidet kan sendes til Altinn eller til Marco.Bohm@Norconsult.com eller som brev til Norconsult AS v/ Marco Böhm, Grandfjæra 24, 6415 Molde

Frist for innspill 9.6.2023

Dokumenter tilknyttet saken:

  1. Brev Midtigrenda Panorama-Varsel om oppstart med reguleringsplan.  (PDF, 546 kB)
  2. Planinitiativ regulering - Midtigrenda Panorama. (PDF, 2 MB) 
  3. Forhåndsvurdering - Planinitiativ for nytt boligfelt (saksutskrift). (PDF, 10 MB)
  4. Oppstartsmøte reguleringsplan - Midtigrenda Panorama.  (PDF, 595 kB)
  5. Midtigrenda Panorama - Planavgrensning. (PDF, 583 kB)

 

Med vennlig hilsen,

Marco Böhm
Senior rådgiver areal- og byplanlegging
Mob: +47 95 87 29 06

marco.bohm@norconsult.com

Norconsult AS
Grandfjæra 24, NO-6415 Molde

www.norconsult.no