Ny renovasjonsforskrift

Klikk for stort bilde I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften). Forskriften ble vedtatt av Surnadal kommunestyre den 10.12.20 i sak 83/20.

Forskriften er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 80, § 83 og § 85.

Forskriften gir bestemmelser og fastsetter plikter og rettigheter knyttet til den kommunale renovasjonsordningen for husholdningsavfall. Forskriften gir videre utfyllende bestemmelser om beregning av avfallsgebyret, og om vilkårene for kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter alle registrerte grunneiendommer hvor det oppstår husholdningsavfall, herunder hver enkelt seksjonert del og hver enkelt boenhet i bygning, fritidseiendommer og fast plasserte mobile enheter i eierkommunene som i hovedsak benyttes til hvile og matstell, og hvor bofunksjonen er det sentrale. Forskriften finnes på vår nettside www.remidt.no og kan også fås ved henvendelse til  ReMidt IKS, pb. 94, 7301 Orkanger. Tlf. 72 48 37 00.

Forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften)