Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021, offentleg ettersyn

Formannskapet har i møte 23.03.18 i sak nr. 19/18 vedteke å legge forslag til Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021 ut til offentleg ettersyn.

Kommunen vil med høyringsutkastet invitere innbyggarane i kommunen og frivillige lag- og organisasjonar  til å gi uttale til planen.

Endeleg forslag til Plan for idrett og friluftsliv vil bli lagt fram for kommunestyret til godkjenning.

Merknader skal sendast Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal, eller som e-post til: post@surnadal.kommune.no innan 01.06.2018.