Søkje erstatning for naturskade via Statens naturskadeordning?

Klikk for stort bildeStatens naturskadeordning dekkjer skade på objekt som ikkje kan forsikrast gjennom ei vanleg privat forsikring. Det som avgjer om du kan søkje erstatning blir difor om objektet kunne ha vore forsikra, ikkje om det faktisk var forsikra.

Statens naturskadeordning dekkjer skader på privat eigedom som ikkje kan forsikrast mot naturskade. Retten til erstatning fell bort dersom erstatningsgrunnlaget er under 20 000 kroner.

Alle søknader skal leverast elektronisk via Altinn.

Dette kan dekkast av naturskadeordninga:

 • Skader på jordbruksareal
 • Skader på privat veg
 • Skader på privat bru, gjerde, kai/brygge i stein eller betong, og molo
 • Skader på skog som skuldast flom eller skred
 • Skader på frukttre
 • Skader på arealer til industri
 • Skader på idrettsanlegg
   

Dette kan ikkje dekkast av naturskadeordninga:

 • Indirekte skader/følgjeskader, for eksempel skader eller tap som oppstår fordi ei naturulykke øydelegg strømtilførselen, eller tap som følgje av stans i drifta
 • Stormskader på skog (kan forsikrast via eigne forsikringar))
 • Skader på eiendom eller ting som kan forsikrast, som for eksempel boligtomt med areal under 5 dekar, drivhus, gapahuk, bærtunneller, bærnett, mv.
 • Tap av avling
 • Skade på eigedom som tilhører stat, kommune eller fylkeskommune

Les meir om kva som kan dekkast av forsikring, og hva som dekkast av Statens naturskadeordning i brosjyren: Naturskader og erstatning, en felles orientering fra Norsk Naturskadepool og Landbruksdirektoratet 

Du kan også lese mer i Landbruksdirektoratets egen brosjyre om den statlige ordningen.

Lovhenvisning

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften)