Oppstart reguleringsplan Moavegen

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Surnadal kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Moavegen 21.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting, leiligheter. Det planlegges leilighetsbygg med parkeringsanlegg i kjeller.

Planområdet er ca 2,5 daa.

Merknader og innspill sendes til:

Angvik Prosjektering AS, Fabrikkvegen 20, 6636 Angvik, eller på epost; post@angvik-prosjektering.no.

Frist for innspel er satt til 19.11.2021

Mottatte merknader til varsel om oppstart vil bli vurdert og kommentert når planforslaget legges frem til behandling. Ved offentlig ettersyn vil det igjen være mulig å sende inn merknader i saken.

Oppstartsvarsel Moavegen 21_121021 (PDF, 562 kB)

Protokoll oppstartskonferanse#3_20 09 2021_rev041021 (PDF, 407 kB)