Formannskapet

Formannskapet fattar vedtak i saker der dei har fått delegert fullmakt av kommunestyret eller der lov og forskrift krev det.

Formannskapet sin hovudfunksjon

Formannskapet gjev tilråding til kommunestyret i saker som gjeld årsbudsjett, økonomiplan og tertialrapportar.

Som budsjettnemnd og overordna plannemnd blir formannskapet utvida med leiarane av hovudutvala, og dei av desse som ikkje er medlem av formannskapet får då talerett.

Andre oppgåver

Formannskapet har og saker om kultur og fritid, nærings- og utviklingsarbeid, landbruk og reiseliv.

Dessutan er formannskapet valstyre, bibliotekstyre, driftsstyre for Surnadal Idrettshall og fondsstyre for Kleivafondet.

 

Formannskapet
Namn Parti E-post
1. Margrethe Svinvik Sp
2. Hugo Pedersen Sp
3. Eli Vullum Kvande MDG
4. Bernt Venås Sp
5. Helge Røv Ap
6. Jorid Aarvåg Ap
7. Tor Rune Halset H
Formannskapet, vara 1-4
Vara 1-4 Parti E-post
1. Bergsvein Brøske Sp
2. Tove Mogstad Sp
3. Nils Petter Tonning FrP
4. Janne Husby Haugen Sp
5. Kari Evensen Sp
Formannskapet vara 5-6
Vara 5-6 Parti E-post
1.Odd Asbjørn Bævre AP
2. Laila B. Aune AP
3. Ingrid Bergheim AP
Formannskapet, vara 7
Vara 7 Parti E-post
1. Ole Joar Karlstad Bruset H