Barnehagen sitt ansvar

I Barnehagelova § 1 står det at barnehagen skal med samarbeide  og forståing med heimen ta vare på barnet sine behov omsorg og leik, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Dersom du likevel er bekymra for barnet ditt sin  trivsel og utvikling, kan du be om ein samtale med  pedagogisk leiar eller styrar.

Barnehagen skal  i løpet av barnehageåret tilby foreldresamtaler. Det er også mogeleg å be om ein samtale fortløpande om det er behov. Barnehagen kan rettleie deg vidare til rett hjelp.