Spesialpedagogisk hjelp

Barn under skolealder har rett til spesialpedagogisk dersom dei har særleg behov for det. Dette gjeld uavhengig av om dei går i barnehage.

Formålet med å tilby barn spesialpedagogisk hjelp allereie i barnehagen er å styrke barnet si fungering med tanke på trivsel, meistring og inkludering. Hjelpa skal styrke enkeltbarnet si deltaking i i barnehagen sitt felleskap og gje barn tidleg hjelp og støtte i utvikling og læring av til dømes språklege og sosiale ferdigheiter. 

Barnet kan få spesialpedagogisk hjelp individuelt eller i gruppe. Foreldre skal også få tilbud om foreldrerådgivning.

Det er Surnadal og Rindal Pedagogisk Psykologisk tjeneste (PPT) som vurderer om barnet ditt har rett til spesialpedagogisk hjelp eller ikkje.

Dersom du meiner at  barnet ditt har rett til spesialpedagogisk hjelp, kan du ta kontakt med pedagogisk leiar eller styraren i barnehagen din. Dei vil gi råd og veiledning videre. Du kan også få veiledning av PPT og rådgjevar for barnehage på kommunenivået.