Tilrettelegging for barn med nedsett funksjonsevne

Alle barn skal ha eit godt og tilpassa tilbod i tråd med barnehagelova og rammeplan for barnehagen sitt innhald og oppgåver.

Barnehagetilbodet skal tilpassast barna sine behov og føresetningar, også når enkelte barn har behov for ekstra støtte.

Kommunen skal sikre at barn med nedsett funksjonsevne får eit egna individuelt tilrettelagt barnehagetilbod.
Føresette kan søke om ekstra tilrettelegging i samarbeid med barnehagen.

Dersom du lurar på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - ta kontakt med pedagogisk leiar eller styrar i barnehagen din. Dei vil gi deg råd og veiledning vidare.