Satsar for eigedomsskatt

Kommunestyret vedtar kvart år kva for reglar eigedomsskatten skal bereknast etter.

I sak 81/23 14.12.2023 vedtok Surnadal kommunestyre følgande satsar for eigedomsskatt i 2024:

Satsar eigedomsskatt 2024
Objekt Sats (promille)
Bustad og fritidseigedom 3,4
Øvrige eigedommar 7,0