Tilsynsfører

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har tilsyn og kontrollerer at barnet har det bra.

Hvorfor har vi tilsynsfører?

Et barn som bor i fosterhjem har flyttet fra foreldrene sine og inn i et privat hjem. I et privat hjem er mulighetene for åpenhet og innsyn begrenset.

Noen barn kan synes det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det. Alle barn som bor i fosterhjem skal så ofte som nødvendig, og minimum fire ganger i året, få besøk av en person som kommunen har engasjert for å kontrollere at barnet har det bra.

Denne personen skal ikke være ansatt som kontaktperson i barnevernet, og skal heller ikke ha nær relasjon til fosterhjemmet. Tilsynspersoner skal alltid ta sikte på å få til et godt samarbeid med barneverntjenesten og fosterhjemmet om informasjon, faglighet og tilgjengelighet.

Barnets beste skal ligge til grunn

Barnets beste skal alltid ligge til grunn. Barnet har rett til å medvirke i form av samtale med tilsynspersonen sin. Fosterhjemmet har på sin side plikt til å åpne hjemmet for besøk av tilsynspersonen.

Fosterhjemmet skal også støtte barnet ved å ha gode rammer for tilsynet, for eksempel ved å motivere barnet til å snakke med tilsynspersonen alene i eller utenfor fosterhjemmet.

Kommunen som barnet bor i er oppdragsgiver og ansvarlig for opplæring og oppfølging av tilsynspersonen. Å være tilsynsperson er basert på oppdrag og lønnes per time.

Hva kreves for å bli tilsynsperson?

Det er ikke spesielle krav til utdanning men tilsynspersonen må være egnet til å utføre oppgaven og ha nødvendig erfaring og kunnskap om arbeid med barn. Tilsynspersonen skal gjøre seg opp en mening om barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet eller ikke, og om barnevernets forutsetninger for å plassere barnet i fosterhjemmet blir oppnådd.

Tilsynspersonen må etablere et tillitsforhold til barnet for å kunne utføre oppgaven, og ha følgende personlige egenskaper:

  • evne til å snakke med voksne og barn på ulike alderstrinn
  • være sensitiv, oppmerksom og ta barnet på alvor
  • må kunne formidle skriftlig minst fire ganger i året til barneverntjenesten om barnet blir ivaretatt på en god måte eller ikke
  • må ha struktur, kunne overholde tidsfrister og ha evne til å ta imot og søke veiledning
  • må ha god vandel, politiattest må legges fram.

Hvordan rapportere du som tilsynsfører etter gjennomført tilsyn?

Som tilsynsfører kan du bruke dette skjema for å rapportere tilsyn

Barneverntjenesten tilbyr

  • opplæring
  • gruppesamlinger for tilsynspersoner
  • mulighet for individuell veiledning
  • økonomisk godtgjøring etter de satsene som gjelder for Indre Nordmøre barneverntjeneste