Prisar på heimetenester

Alle prisar er inkl. m.v.a. 

Prisar for heimetenester
Heimetenester Pris
Tryggleiksalarm 180,-/mnd. (Etableringsgebyr kr. 1200)
Deltaking dagtilbod for demente 230,-/dag
Middag, månadsabonnement 71,- pr. porsj.
Enkeltmiddag inkl. bringing 89,- pr. porsj.
Influensavaksine 250,- pr. vaksine
Praktisk bistand (heimehjelp) 205,-. Minimum pris, sjå tabell under.
Heimesjukepleie Gratis

 

  1. Surnadal kommune nyttar maksimalsatsane som er fastsett av Kongen for betaling av heimetenester.  For brukarar med inntekt under 2G er denne i dag fastett til kr 205,- i månaden.  Ved endring av dei sentrale satsane, vil dei lokale satsane bli justert tilsvarande.
  2. For brukarar med inntekt over 2G og meir enn 3 timar med hjelp i månaden, vil betalinga bli etter abonnementsordning for heimehjelp.
  3. Dersom brukaren har fråvær eller anna førebels stopp av heimehjelpa, vil betalingsplikta opphøyre når beskjed om dette er gitt heimetenesta med minst 3 dagars varsel.  Brukaren skal heller ikkje betale for tildelte timar der heimetenesta ikkje klarar å gi brukaren den avtalte hjelpa.  Betalingsplikt grunna manglande varsel gjeld ikkje når brukaren blir overført til kommunal institusjon for kortare eller lengre tid, eller ved sjukehusinnlegging.
  4. I Heimetenesta blir det i hovudsak ikkje gitt heimehjelp i samband med sommarferieavvikling.  Dette kan da medføre ein betalingsfri månad.  Nødvendig hjelp blir gitt av heimesjukepleia.
  5. Max-timesats for praktisk bistad er kr 405,- pr. time.
  6. Satsane blir gjort gjeldande med verknad frå 01.01.18.

 

Prisar heimetenester
Inntekt Over kr: Under kr: Betalingssats pr. månad
2G-3G 187 268 280 902 kr 898,-
3G-4G 280 902 374 536 kr 1.376,-
4G-5G 374 536 468 170 kr 1.935,-
Over 5G 468 170 kr 2.386,-