Prisar på heimetenester

Alle prisar er inkl. m.v.a. 

Prisar på heimetenester
Type teneste Pris
Tryggleiksalarm kr 260 pr. mnd. (Etableringsgebyr kr. 1200)
Deltaking dagtilbod for demente kr 290 pr. dag
Middag, månadsabonnement kr 90 pr. porsj.
Enkeltmiddag inkl. bringing kr 111 pr. porsj.
Influensavaksine kr 330 pr. vaksine
Praktisk bistand (heimehjelp) kr 210 - 435 pr. time (sjå tabell)
Heimesjukepleie Gratis

Informasjon om ytelsar og betaling

  • Surnadal kommune nyttar maksimalsatsane som er fastsett av Kongen for betaling av heimetenester.  For brukarar med inntekt under 2G er denne i dag fastett til kr 210,- i månaden.  Ved endring av dei sentrale satsane, vil dei lokale satsane bli justert tilsvarande.
  • For brukarar med inntekt over 2G vil betalinga bli etter abonnementsordning for heimehjelp.
  • Dersom brukaren har fråvær eller anna foreløpig stopp av heimehjelpa, vil betalingsplikta opphøyre når beskjed om dette er gitt heimetenesta med minst 3 dagars varsel.  Brukaren skal heller ikkje betale for tildelte timar der heimetenesta ikkje klarar å gi brukaren den avtalte hjelpa.  Betalingsplikt grunna manglande varsel gjeld ikkje når brukaren blir overført til kommunal institusjon for kortare eller lengre tid, eller ved sjukehusinnlegging.
  • I Heimetenesta blir det i hovudsak ikkje gitt heimehjelp i samband med sommarferieavvikling.  Dette kan da medføre ein betalingsfri månad.  Nødvendig hjelp blir gitt av heimesjukepleia.
  • Max-timesats for praktisk bistand er kr 435,- pr. time.

Prisar på heimehjelp

Prisar på heimehjelp
Inntekt Betalingssats pr. månad
2G-3G kr 1015
3G-4G kr 1560
4G-5G kr 2195
Over 5G kr 2710