Fastlege og legevakt

Fastlegen er hovedkontakten inn i helsevesenet. Dersom det er muleg, skal ein alltid kontakte fastlegen først.

 

Få eller bytte fastlege

Det er kommunen som har ansvaret for at du får fastlegetenester. Du kan sjølv finne og bytte fastlege i Surnadal ved å logge inn på helsenorge.no. Du kan også sette deg sjølv eller barna dine på venteliste dersom fastlegen har venteliste. Skal du skaffe fastlege på vegne av nokon over 16 år, må du ha fullmakt. 

Kontakte legehjelp

Surnadal Legesenter og fastlegane der har ansvar for innbyggjarane sine behov for allmennlegetenester på dagtid. Legane har også ansvar for legevaktberedskapen på dagtid. Her er seks stillingar for fastlegar og ein turnuslege.

Ring  71 65 78 00 for fastlege i kontortid

 

Ring 113 Medisinsk nødtelefon når du trur det er akutt og det kan stå om liv og helse

 

Ring Legevakt 116117 utanom fastlegen si kontortid dersom det ikkje kan vente

 

Aktuelle lenker;

Frikort og eigenandelar

Bytte fastlege

Pasientreiser

Kjernejournal

Reseptar

Europeisk helsetrygdekort

Vel behandlingsstad

Mine vaksiner

Helse Midt-Norge

NAV