Surnadal sjukeheim

Surnadal sjukeheim ligg på Skei i Surnadal.

Kva kan vi tilby?

  • Langtidsavdeling med 24 rom.
  • Bu- og avlastningsavdeling med til saman 21 rom, 12 langtidsrom og 9 korttidsrom. Av korttidsplassane utgjer 3 av romma observasjonspost, innkludert eit tilrettelagt rom for palliativ pleie. 
  • Kåret, avdeling for personar med demens med 16 rom. I tilknytning denne avdelinga er det ein sansehage.

Elles har sjukeheimen eit institusjonskjøkken, samt vaskeritenester under same tak. 

Kven kan få tilbodet?

Kommunen skal sørge for at personar som oppheld seg i kommunen får tilbod om nødvendige helse- og omsorgstenester.

Med utgangspunkt i ditt behov for hjelp og ei fagleg vurdering frå kommunen, sett i samanheng med kommunen sitt tenestetilbod, blir det fatta vedtak om kva type hjelp og kor stort omfang av hjelpa som kan ytast.