Surnadal sjukeheim

Surnadal sjukeheim ligg på Skei i Surnadal.

Kva kan vi tilby?

  • Langtidsavdeling med 32 plassar.
  • Bu- og avlastningsavdeling med til saman 18 plassar, derav 1 avlastningsplass, 1 plass for rulleringsopphald, 1 tryggleiksplass (underlagd heimetenesta) 4 korttidsplassar og 12 langtidsplassar.
  • Kåret, avdeling for personar med demens med 16 plassar.

Kven kan få tilbodet?

Kommunen skal sørgje for at personar som oppheld seg i kommunen, blir tilbydd nødvendige helse- og omsorgstenester.

Med utgangspunkt i ditt behov for hjelp og ei fagleg vurdering frå kommunen, sett i samanheng med kommunen sitt tenestetilbod, blir det fatta vedtak om kva type hjelp og kor stort omfang av hjelpa som kan ytast.

Tenester i eininga institusjonar blir gjeve etter lov om kommunale helse- og omsorgstenester med mere.

Kontaktinformasjon

Surnadal Sjukeheim
Telefon 71 65 82 00

Adresse

Bårdshaugvegen 22
6650 SURNADAL