Helsehus 2030

Telemarksforskning

Kapasitets- og behovsanalyse av pleie og omsorgstjenesten

 • Dagens situasjon og dekningsgrad
 • Befolkningsutvikling
 • Prognoser
 • Fremtidige behov

 

Les rapporten frå Telemarksforskning (PDF, 5 MB)

Mulighetsstudie

 • Mulighetsstudiet syner at det er råd å tenkje fleire løysingar for området i og rundt
  Surnadal sjukeheim.  Ein bør sjå heile området under eit.
 • Før ein vel endeleg løysing og omfang tilrår ein at det blir:
  • Gjennomført ei nærare kartlegging av framtida sine behov for helse og
   omsorgstenester i kommunen og ein strategi for korleis tenestene bør sjå ut i
   Surnadal i framtida.
  • Det bør gjennomførast ei teknisk kartlegging/tilstandsanalyse av bygningsmassen
   ved Surnadal sjukeheim. 
  • Utarbeide eit rom og funksjonsprogram

 

Her kan du lese om Moglegheitsstudie (PDF, 6 MB)

Plan og byggenemd

Anbud prosjekt og prosessledelse

Vi legger ut et anbud og ber om ekstern bistand i prosessen med å kartlegge behov…

Kartlegging og brukerinvolvering

 • Workshop med ulike brukargrupper som er berørt
 • Befaring av berørte bygg
 • Innhente bakgrunndata og tidlegare rapportar

Konseptvalgsutredning

På bakgrunn av kartlegging arbeider vi fram til ulike konsept (løsningsforslag).

Kommunestyre vedtek konsept

Artikkelliste