Kontroll av serverings-, sals- og skjenkestader

Kommunen har ansvaret med å føre kontroll over alle stadar med skjenke- og salsbevillingar av alkoholhaldig drikke.

Kort beskriving

Kommunen har ansvaret for å føre kontroll med utøvinga av kommunale bevillingar til skjenking av alkoholhaldig drikk, sal av alkoholhaldig drikk og statlege bevillingar etter alkohollovens § 5-3 første ledd, herunder kontroll med føring av internkontroll etter kapittel 8 i "forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk m.v".

I tillegg til ordinær skjenkekontroll ønskjer kommunen at skjenkekontrollørane skal utføre:

  • kontroll i medhald til tobakkskadelovens § 6 samt IK -alkohol i alkoholforskrifta sin § 8-2, jfr. 1-9 i alkoholloven, jfr. prosedyre for røykekontroll ved serveringsstadar.
  • sanitærkontroll, dvs. at dei sanitære anlegga i verksemda har ei helsemessig forsvarleg utforming, jfr. prosedyre for sanitærkontroll ved skjenkestadar.
  • hygienekontroll. Ved openberre uhygieniske tilhøve knytt til matproduksjon eller distribusjon, skal det umiddelbart sendast bekymringsmelding til Mattilsynet som rette instans, jfr prosedyre for sanitærkontroll ved skjenkestadar.
  • brann- og rømningstryggleik. Ved openberre brot på brannforskriftene skal det umiddelbart sendast bekymringsmelding til Brann- og redningstenesta i kommunen

Meir informasjon om føremålet og omfanget til anskaffinga er tatt inn i bilag nr. 1 Kravspesifikasjon.