Regelverk for sals- og skjenkestadar

Kva reglar gjeld for sal, skjenking og tilverking av alkohol i Surnadal kommune?

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

​​​​Rundskrivet er det siste gjeldande rundskrivet i alkoholloven og vart utgitt i mars 2008.

Vi gjer merksam på at det har funne stad fleire lov- og forskriftsendringar i alkoholloven sidan 2008 som ikke er inntatt i IS-5/2008.

Sjå lovdata.no for oppdatert versjon av alkoholloven og relevante forskrifter.

Når det gjeld alkoholloven sine bestemmingar om reklameforbodet, ligg det føre  nye merknader til alkohollovens kapittel 9 og alkoholforskriftens kapittel 14, gjeldende fra 1.11.2015.

Alle rundskriv til alkoholloven fra 1998 til 2008 er innarbeidd i rundskriv IS-5/2008, som erstattar rundskriv I-6/98. Dette inneber at tidligare rundskriv i alkoholloven er oppheva.

Vi vonar at rundskrivet er eit nyttig verktøy for alle som jobbar med kommunal og statleg forvaltning av alkoholloven, samt andre som er interesserte i alkoholloven.

Sjå alle våre fortolkningar om alkoholloven