Regelverk for sals- og skjenkestader

Kva reglar gjeld for sal, skjenking og tilverking av alkohol i Surnadal kommune?

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven)

​​​​Rundskrivet er det siste gjeldande rundskrivet i alkoholloven og vart utgitt i mars 2008, men er fagleg oppdatert i november 2020.

Sjå lovdata.no for oppdatert versjon av alkoholloven og relevante forskrifter.

Vi håper at rundskrivet er eit nyttig verktøy for alle som jobbar med kommunal og statleg forvaltning av alkoholloven, samt andre som er interesserte i alkoholloven.

Sjå alle våre fortolkningar om alkoholloven

Surnadal kommune har utarbeidd ein heilskapleg rusmiddelpolitisk handlingsplan gjeldande frå 2020:  Rusmiddelpolitisk handlingsplan (PDF, 2 MB)