Kommunedelplan for Naturmangfold

Surnadal kommune lager ein plan for naturmangfold.

Naturen er eit avgjerande grunnlag for menneskeleg eksistens, og ved å oppretthalde artsmangfald og fungerande økosystem får vi ein robust natur.

Naturen gir oss økosystemtjenester som mellom anna mat, trevirke, medisin, reint vatn, rein luft, nedbrytning av avfall, pollinering og område for rekreasjon, men den har også ein eigenverdi. Naturen er i tillegg viktig i eit folkehelseperspektiv.

Tapet av naturmangfald er aukande både i Norge og i resten av verda, og fleire artar er trua av utrydding no enn på noko anna tidspunkt i historia. Nedbygging av areal er den viktigaste årsaka. Bærekraftig bruk og forvaltning av natur er avgjerande for å stanse denne utviklinga.

Kommunestyret vedtok i desember planprogram for kommunedelplan for naturmangfold. Formålet med eit planprogram beskrive kva som er målet med plana, kva plana skal innehalde, organisering, medverknad og framdriftsplan.

PLANPROGRAM (PDF, 2 MB)

Kontaktinformasjon

Bodil Gjeldnes
Miljøvernkonsulent
E-post
Mobil 901 77 053