Frådeling av eigedom/tomt

Kva må du gjere?

Når du ønskjer å frådele ein ny eigedom, må du søke kommunen om dette. 

Fram til eByggesøk tilbyr deg som eigar/privatperson digital søknad må du laste ned og fylle ut dette manuelle skjemaet Søknad om tiltak - oppretting eller endring av matrikkelenhet (deling) (PDF, 296 kB)

Søknaden må vere underteikna av eigar og levert med nødvendig dokumentasjon. 

Profesjonelle aktørar brukar Digitale løysingar for byggesøknader.

Ein søknad må i tillegg innehalde:

Søknadsskjema med vedlegg sender du oss på e-post: post@surnadal.kommune.no eller via brev/oppmøte. 

Saksbehandlinga har to trinn. 

Trinn 1: Behandling av søknad

Søknaden blir vurdert opp mot gjeldande reguleringsplaner, kommuneplanen og krav i plan- og bygningsloven. Dersom tiltaket er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldande plangrunnlag, må det søkast om dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 og 19-2.

Trinn 2: Oppmåling av nye eigedomsgrenser

Dersom vi gir løyve til frådeling, består andre del av prosessen av ei saksbehandling etter matrikkellova. Dette inneber oppmåling av nye eigedomsgrenser der partane er tilstades for å avklare eksisterande og nye grenser. Dette er kalla oppmålingsforretning. 

På nettsida til Kartverket kan du laste ned og fylle ut Rekvisisjonsskjema oppmålingsforretning

Rekvisisjonsskjemaet sender du oss på e-post: post@surnadal.kommune.no eller via brev/oppmøte. 

Kva får du?

  • du får oppretta ein ny sjølvstendig eigedom med eige gardsnummer og bruksnummer.
  • du får oppmålt og merka den nye eigedomsgrensa, og du får sett ned offentlege grensemerke der det er muleg.
  • den nye eigedommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eigedomsregisteret) og blir tinglyst.
  • du får tilsendt matrikkelbrev.