Skuleskyss

Opplæringslova § 7-1 seier at elevar i 2. - 10. trinn har rett til fri skyss når dei bur meir enn 4 km frå skulen.  For elevar i 1. trinn er grensa 2 km.

Skyssretten gjeld mellom eleven sin heim og eleven sin nærskule.  Nærskulen er den skulen som ligg i den kretsen der eleven er folkeregistrert.

Skuleskyssordning for Surnadal kommune. Gjeld frå 1.8.19:

 • Skulevegane i Surnadal er delte inn i 2 grupper etter faregrad.

 

Gruppe 1:

 • Holten/Røv, Ranes, Hyldbakk – Pestutrøa
 • Hakstad Todalsvegen – frå Sollivegen til Åsbøhaugane
 • Åskardvegen (frå Øye skule til Øvre Berset )
 • Brandsnesvegen/Syltørvegen
 • Hamnesvegen – frå Naustbakkan til Syltkrysset

Gruppe 2:

Resten av skulevegane

I tillegg til dei som har rett på fylkeskommunal skyss etter reglane i Opplæringslova, det vil seie elevar i 1. trinn som bur med meir enn 2 km frå skulen elevar i 2. til 10. trinn som bur meir enn 4 km frå skulen, yter Surnadal kommune fri skyss til desse elevane:

 1. Alle elevar i 2. årstrinn med skuleveg på 2 km eller meir
 2. Alle elevar i 1. årstrinn som må ferdast langs veg i gruppe 1 utanom gards-, gang- og sykkelveg.
 3. Alle elevar i 2. – 7. trinn som må ferdast 1 km eller meir etter veg i gruppe 1 utanom gards, gang og sykkelvegar.
 4. Alle elevar i 8. -10. årstrinn som må ferdt 2 km eller meir langs veg i gruppe 1 utanom gards, gang og sykkelvegar.
 5. Det blir presisert at det ikkje blir gjeve fri skuleskyss ved bruk av Kulturskuletilbod og SFO før og etter ordninær skuletid.
 6. Alle elevar frå Ranesgrenda frå 1. til og med 10. årskull får fri skuleskyss.