Skuleskyss

Opplæringslova § 7-1 seier at elevar i 2. - 10. trinn har rett til fri skyss når dei bur meir enn 4 km frå skulen.  For elevar i 1. trinn er grensa 2 km

Skyssretten gjeld mellom eleven sin heim og eleven sin nærskule.  Nærskulen er den skulen som ligg i den kretsen der eleven er folkeregistrert.

I tillegg til dei som har rett på fylkeskommunal skyss etter Opplæringslova, det vil seie elevar i 1. trinn som bur meir einn 2 km frå skulen og elevar i 2. - 10. trinn som bur meir einn 4 km frå skulen, yter Surnadal kommune fri skyss til desse elevane:

  • Alle elevar i 2. årstrinn med skuleveg på 2 km eller meir
  • Alle elevar i 1. årstrinn som må ferdast langs veg i gruppe 1 utanom gards-, gang- og sykkelveg
  • Alle elevar i 2. - 7. årstrinn som må ferdast 1 km eller meir etter veg i gruppe 1 utanom gards-, gang- og sykkelvegar
  • Alle elevar i 8. - 10. årstrinn som må ferdast 2 km eller meir langs veg i gruppe 1 utanom gards-, gang- og sykkelvegar
  • Det blir presisert at det ikkje blir gjeve fri skuleskyss ved bruk av Kulturskuletilbod og SFO før og etter ordinær skuletid
  • Alle elevar frå Ranesgrenda frå 1. til og med 10. årskull frå fri skuleskyss.

Skulane i Surnadal er grupperte i 2 etter faregrad:

Gruppe 1: Holten-Røv, Sogge/Ranes, Hyldbakk-Pestutrøa, Hakstad
Gruppe 2: Resten av skulevegane.

Kontaktinformasjon

Torill Helgetun
Rådgjevar barnehage
E-post
Mobil 986 62 811