Søknad om fri frå undervisning

Korleis skal du søkje om permisjon frå skulen?

Kor mange dagar kan du søkje om?

Du kan søkje om fri/permisjon frå skulen i inntil to veker (ti skuledagar). Det er opp til skulen å vurdere om ein elev skal få innvilga permisjon. Skulen kan avslå søknaden sjølv om det er forsvarleg for den enkelte elev å få fri.

Permisjon som elevar har krav på

Medlemmar av trossamfunn utanfor Den norske kyrkja har rett til permisjon på sitt trossamfunn sine helligdagar dersom dei søkjer om permisjon.

Søknadsfrist

Søk om permisjon i god tid før de ønskjer permisjon, helst tre veker før.

Slik søkjer du

Gi beskjed til kontaktlærar for søknad inntil 1 dag. Alle søknader om fritak frå undervisning som går ut over 1 dags fråvær, skal nytte eige skjema.

Søke om permisjon frå skule