Introduksjonsprogrammet

Kven har ansvar for introduksjonsprogrammet?

I Surnadal kommune er det integreringstenesta som har ansvaret for Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktningar. Surnadal vaksenopplæring har ansvaret for undervisninga i: norskgruppene, grunnskole, yrkesretta løp og kurs i samfunnskunnskap.

Programmet er eit individuelt løp for personar som har behov for grunnleggande kvalifisering. Introduksjonsprogrammet skal gi:

Kunnskap i norsk

Innsikt i norsk samfunnsliv

Førebuing til yrkeslivet

Om introduksjonsprogrammet

Kven skal inn i programmet?

Alle flyktninger som er ny-busatt i Surnadal kommune, og er mellom 18 og 55 år, skal få tilbod om introduksjonsprogrammet.

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjeld berre for personar som bor i kommunen som følge av avtale mellom utlendingsmyndigheit og kommunen.

Introduksjonsprogrammet gjeld ikkje for nordiske borgare og utlendingar som omfattes av EØS-avtalen.

Kor lenge varer programmet?

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Ved særleg behov kan det utvides til tre år.

Programmet er på fulltid (37,5 timer per uke) og heilårleg (5 uker ferie per år).

Innhold i programmet:

Norskgruppe

Det er vaksenopplæringa i Surnadal  som har ansvar for norskopplæring, grunnskule og yrkesretta løp.  Norskundervisninga skjer i grupper inndelt etter språkkunnskap til den enkelte og basert på utdannelse fra heimlandet. Alle som deltek i introduksjonsprogrammet skal ta norskprøve før programtiden slutt; A1, A2, B1 eller B2.

Grunnskuleopplæring

Grunnskule for vaksne tilbys til Intro-deltakere med behov for kvalifisering. Grunnskuleløpet kan variere i tid, avhengig av tidlegare skulegang og den enkeltes utvikling og framgang. Undervisningen er mandag til fredag klokken 9.00-14.30. Deltakerne må ta eksamen for å få godkjente papirer. På grunnskolen undervises det i 5 fag:

norsk

matematikk

samfunnsfag

naturfag

engelsk

Yrkesretta program

Praksis tilbys dei deltakarane som ønsker å kome direkte ut i arbeid etter endt introduksjonstilbod. Deltakarne som følgjer yrkesretta program skal bli kjent med lokalt arbeidsliv, bygge nettverk, skaffe attestar og referansar etter endt praksis periode. Dei kan å søkje aktivt på utlyste stillingar for å auke sjansen for betalt arbeid på heil- eller deltid. Enkelte av deltakarane som følgjer yrkesretta program ønsker å ta fagbrev. I samarbeid med lokalt næringsliv er det no fleire som jobbar mot eit fagbrev medan dei står i jobb etter endt introduksjonsprogram. Deltakarane som er i praksis blir fulgt opp av miljøveileder frå integreringstenesta.

Videregående skole

I samråd med programrådgjevar, rådgjevar ved vaksenopplæring kan deltakare starte i videregående skole som ein del av sitt Introduksjonsprogram.

Kurs i samfunnskunnskap

Alle deltakere i programmet må gjennomføre 50 timer samfunnsfag, hovudsakleg på eget morsmål. Før kurset avsluttes må den enkelte ta ein samfunnsfag-prøve.

Undervisninga skjer 5 dagar per veke frå klokka 09.00 til 14.30. 

Plikter i programmet:

 • at deltaker følgjer reglement for introduksjonsprogrammet og skolen.
 • at deltaker er med og utarbeider sin individuelle plan og tar ansvar for dette.
 • at deltaker viser aktivitet og interesse i opplæringa/gjennomføringa av individuell plan.
 • møter opp til avtalt tid og møter på samtaler.

Rettigheter i programmet

 • oppfølging og veiledning av egen programrådgjevar.
 • ein individuell plan for aktiviteter og tiltak i Introduksjonsprogrammet.
 • utbetaling av introduksjonsstønad den 12. i hver måned.
 • innsikt fra ulike yrker og bransjer gjennom samtalar og/eller praksis.
 • karriereveiledning.
 • miljø som er preget av trygghet og trivsel.
 • introduksjonsstønad.
 • stønaden fastsettes på grunnlag av folketrygdens grunnbeløp (G) x 2 på årsbasis og blir indeksregulert 1. mai kvart år.

 

Grunnbeløp (G) for 2019 er kr 99 858. Stønaden er skattepliktig og deltaker må søke om skattekort. Stønaden utbetales gjennom kommunens lønningskontor. Deltakere i programmet har rett til eget inntektsgivende arbeid på sin fritid og i ferier.

 

Introduksjonsstønad utbetales den 12. i hver måned

 

kr 16 643 - pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 25-55 år

kr 11 095 -  pr. mnd. brutto for deltakere i alderen 18-25 år

Ferie og fravær

Deltakerne har fem uker ferie per år. Det er integreringstenesta som fastsetter ferievekene og deltaker får ein ferieplan for kvart kalenderår. Ferien tas i forbindelse med norsk juleferie og påskeferie, og deler av skolens sommerferie.

 

Deltakarane ved introduksjonsprogrammet får tilbod om å opparbeide seg fri høst- og vinterferie ved å kome på skulen to timar ekstra per veke og delta på introduksjonstimar. Då skriv deltakarane under på ein samtykkeavtale.

 

Ugyldig fravær gir trekk i stønad og kan føre til midlertidig eller fast stans av programmet.

 

Lov

”Lov om Introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere” (Introduksjonsloven) ligger til grunn for arbeidet med  å styrke  nyankomne innvandreres deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendige.

Kontaktinformasjon

Olav Bergheim
Einingsleiar Vaksenopplæring og integrering
E-post
Mobil 482 96 315

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00