Rett og plikt til opplæring

Introduksjonsloven gjev reglar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar.

Rett og plikt til gratis opplæring
Følgjande grupper har rett og plikt til 600 timar opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

  • Personar med opphald ut frå asylstatus, humanitært grunnlag og kollektivt vern
  • Familiegjenforening med ovannemnde
  • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgarar

Plikt til opplæring, men ikkje gratis rett
Følgjande gruppe får ikkje rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få busettingstillating (permanent opphaldsløyve) eller norsk statsborgarskap:

  • Arbeidsinnvandrarar utanfor EØS/EFTA-området
  • Personar som kjem til landet på grunn av familiegjenforening med desse

Ikkje plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studentar, au pairar, andre med midlertidig opphald, nordiske borgarar og personar med opphald etter EFTA/EØS-regelverket fell utanfor ordninga med rett og plikt til opplæring. Desse kan få tilbod om kurs i norsk mot å betale kursavgift.