Kart og påvisning av eksisterende leidningsnett

Kart og påvisning av eksisterande kommunale vass- og avløpsrør i Surnadal kommune.

Surnadal kommune oppmodar alle som planlegg å byggje om å ta kontakt for å undersøkje om muleg eksisterande vass- og avløpsrør i grunnen før gravearbeida startar. Kommunen har digitalt kart over det kommunale leidningsnettet, og vil kostnadsfritt oversende kart, og ved behov utføre påvising.

Surnadal kommune er i utgangspunktet ikkje ansvarleg for stikkleidningar for vatn og avløp innanfor privat eigedomsgrense.

Bestilling av kart, og ved behov påvising av eksisterande anlegg, må avtalast i rimeleg tid før oppstart. Hugs å gje opp Gards- og Bruksnummer for eigedomen som det gjeld.