Hardhetsgradar på kommunalt drikkevann i Surnadal

I samband med installasjon av ein del vaske- og oppvaskmaskiner, samt ein del andre kjøkkenmaskiner, tilrår vi tabellen her som referanse

Hardhetsklassar

Vatnets hardhetsklassar

Tyske hardhetsgradar dH

Kalsium mg/l Ca

Meget bløtt vatn

0 – 2,1

0 – 15

Bløtt vatn

2,1 – 4,9

15 – 35

Middels hardt vatn

4,9 – 9,8

35 – 70

Hardt vatn

9,8 – 21

70 – 150

Meget hardt vatn

21 +

150 +

 

Drikkevassforskrifta

Drikkevassforskrifta stiller ikkje krav til maksimalt innhald av kalsium, magnesium eller total hardhet i vatnet, da det ikkje er helsemessige ulemper knytt til hardt vann, berre bruksmessige. Tvert imot tyder undersøkingar frå fleire land på at befolkninga er mindre utsett for hjerte-/karsjukdomar i område med hardt vann enn i område med bløtt vatn. Kalsium i drikkevatnet gir også mindre problem med korrosjon i vassleidningsnettet, og det er difor ønskjeleg at kalsiumkonsentrasjonen ikkje er for låg.

Eit optimalt innhald av kalsium vil normalt liggje mellom 15-25 mg Ca/l. I dette området vil ikkje dei bruksmessige problema vera vesentlege, samtidig som andre omsyn som korrosjonsproblem blir ivaretatt. Magnesiuminnhaldet bør vera lågare enn 10 mg Mg/l, noko det normalt er i Norge.

Hardheta i vatnet blir i Norge normalt oppgitt i tyske hardhetsgradar (dH°) eller i mg Ca/l. Omrekningsfaktoren mellom hardhetsgradar og kalsium er 7,14. (Dvs. at 1 dH° = 7,14 mg Ca/l). Det varierar litt korleis laboratoria og faglitteraturen delar inn i hardhetsklassar, men vi refererer her eit eksempel på muleg inndeling: