Private brønner og vassanlegg

Private brønner og vassanlegg i Surnadal. Registering av vassverksdata i Surnadal

Private brønnar med fleire enn ein husstand, og private vassbehandlingsanlegg, er underlagt dei same krava som kommunale anlegg i Drikkevassforskrifta.

Alle vassverk skal koordinatbestemmast, og eigarane kan gjere dette på heimesida til Mattilsynet.

Mattilsynet godkjenner og fører tilsyn med vassforsyningssystem, godkjenner vassbehandlingsprodukt og utarbeider forskrifter og rettleiarar.

Surnadal kommune er ikkje ansvarleg for drift og tilkopling av private anlegg.