Asfaltering

Kommunalteknisk teneste gjennomfører kvart år asfaltering på kommunale vegar og plassar

Vi er ansvarleg for å samordne legging av asfalt på nyanlegg, fornying av gamle dekke og vedlikehaldslapping. Legging av asfalt går føre seg som regel i perioden august - oktober.

Vi tek ikkje på oss asfaltering på vegne av private, men entreprenøren tek ofte på seg private oppdrag i same periode som det blir arbeidd med kommunale anlegg. Ta gjerne kontakt med entreprenøren for å be om et tilbod. Det er Veidekke som er leverandør for nordmørskommunane i 2017 og 2018.