Vegarbeid og vedlikehald

Vegvedlikehaldet på kommunale vegar blir utført av eininga Kommunalteknikk, og nær alt av dette arbeidet blir utført av private entreprenørar. Kommunen har ikkje eigen maskinpark for å kunne utføre dette.

Kva ansvar har kommunen

Kommunen har ansvar for kommunale vegar og gangvegar.

Klassifisering av vegar

Vegnettet i Norge er delt inn i følgjande 4 kategoriar med tilhøyrande ansvar:
Riksvegar : Statens Vegvesen
Fylkesvegar : Statens Vegvesen
Kommunale vegar : Kommunen
Private vegar : Private vegeigarar / grunneigarar.

Kontaktinformasjon

Gunnar Bøe
Driftsleiar Veg og Park
E-post
Mobil 482 40 738