Arrangementer og Korona-situasjonen - rettleiing frå Surnadal kommune

 Surnadal kommune får, naturleg nok, henvendelsar om korleis arrangørar skal forhalde seg til gjennomføring av ulike arrangement og for å hindre spredning av koronavirus. Her er kommunens anbefaling på noverende tidspunkt. Det er viktig å understreke at desse råda kan bli endra raskt dersom en ny situasjon oppstår.

 

Per 10.03.20 har norske myndigheiter gjeve klare anbefalinger som arrangører og kommune må forhalde seg til:

Alle arrangement > 500 deltagere bør avlyses/utsettes.

For alle offentlige arrangementer med mer mindre enn 500 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering (se tabell 1 og tabell 2), som deretter må godkjennes av kommunen. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.

Vi viser til tabell fra Folkehelseinstituttet under. Følg denne.

 

Om du er i tvil, ta kontakt med einingsleiar Gunn Bredesen på epost: gunn.bredesen@surnadal.kommune.no

For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet. Reise og deltagelse for nøkkelpersonell bør vurderes av arbeidsgiver. Skypemøter, webseminarer eller lignende bør vurderes i forhold til fysiske arrangementer hvis mulig. Ved gjennomføring av arrangementer, bør man være ekstra nøye med å sikre at personer med symptomer ikke deltar, og at forebyggende hygienetiltak er på plass.

Planlegging og risikovurdering

Planlegging er nødvendig for å sikre god smittevernhåndtering. Alle små og mellomstore arrangementer som beskrevet over bør risikovurderes før det legges frem for godkjenning av lokale helsemyndigheter.

Risikovurdering bør omfatte punktene beskrevet i tabell 1. Se også tabell 2, verktøy for risikovurdering.

Tabell 1 - Risikofaktorer og tiltak

Risikofaktor

Vurdering

Risikoreduserende tiltak

Smittespredning av covid-19 i kommunen

Ved lokal smittespredning er det stor risiko for smitte ved arrangementer

 • Avlyse / utsette
 • Webinar eller lignende hvis mulig

Internasjonal deltagelse

Internasjonal deltagelse øker risiko for smitte. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dager skal være i hjemmekarantene

 • Sikre god informasjon
 • Personer med luftveissymptomer skal ikke komme på arrangementet

Deltagere med samfunnskritiske oppgaver

For kurs, seminarer og andre arrangementer som involverer helsesektoren eller deltagere med andre samfunnskritiske funksjoner bør det utvises særlig forsiktighet

 • Sikre god informasjon
 • Webinar eller skypemøte
 • Hygienetiltak

Risikogrupper

Eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19

 • Sikre god informasjon
 • Hygienetiltak

 

Innendørs eller utendørs arrangement

Det er større smitterisiko ved innendørs arrangementer enn utendørs

 • Økt fokus på hygiene- og andre smittereduserende  tiltak

Antall deltagere / utøvere / publikum

 

Et stort antall deltagere/utøvere/publikum og tett kontakt øker risiko for smitte. Ved mer enn 500 deltagere anbefales arrangementet avlyst

 

 • Begrense antall
 • Redusere nærkontakt, for eksempel ved å redusere antall publikum, regulere publikumsområder, øke antall toaletter

Åpent arrangement

Det vil være usikkerhet rundt antall, tilstedeværelse av personer fra utbruddsområder, risikogrupper og annet

 • Kartlegge og estimere antall
 • Begrense antall deltagere hvis mulig

Matservering / alkoholservering

Matserveringssteder er ofte forbundet med tett kontakt. Alkoholservering kan redusere effekt av smitteverntiltak

 • Hygienetiltak
 • Øke kapasitet på antall serveringssteder og spiseplasser eller eventuelt avvikle hele eller deler av serveringstilbudet

Transport

Transport til og fra arrangementer er ofte forbundet med smitterisiko på grunn av tett kontakt

 • Øke kapasitet på transport
 • Sikre godt renhold på transportmidler

Varighet på arrangementet

Langvarige arrangementer vil kunne øke sannsynlighet for smittespredning

 • Vurdere å korte ned arrangementet

 

Verktøy for risikovurdering for arrangementer med 100-500 deltagere

Gjennomføring av arrangementet skal godkjennes av kommunen.

Hvis man svarer «ja» på spørsmålene 1-4 nedenfor, bør man vurdere om gjennomføring er forsvarlig. Hvis svaret er nei på alle spørsmålene, kan arrangementet gjennomføres uten videre risikovurdering.

Tabell 2 - Verktøy for risikovurdering for arrangementer med 100-500 deltagere

 

Risikofaktor

Ja

Nei

Risikoreduserende tiltak som kan iverksettes

1. Smittespredning av covid-19 i kommunen

 

 

 

 

2. Internasjonal deltagelse utenfor Norden

 

 

 

 

3. Deltagere med samfunnskritiske oppgaver (helsepersonell eller andre)

 

 

 

4. Deltagere i risikogrupper (eldre personer og personer med underliggende kronisk sykdom)

 

 

 

5. Innendørs arrangement

 

 

 

 

6. Høy tetthet mellom deltagerne

 

 

 

 

7. Hygienetiltak er ikke tilstrekkelig (håndvask, hånddesinfeksjon)

 

 

 

8. Antall toaletter ikke tilstrekkelig

 

 

 

 

9. Matserveringstilbud som gir grunnlag for sammenstimling av mennesker

 

 

 

10. Alkoholservering

 

 

 

 

11. Utilstrekkelig kapasitet på transport

 

 

 

 

12. Langvarig arrangement

 

 

 

 

 

Organisering

Hvis man etter risikovurdering bestemmer seg for å gjennomføre arrangementet, bør man lage en gjennomføringsplan som reduserer risiko for smitte.

Følgende generelle tiltak for å redusere smitterisiko bør være på plass:

 • God kapasitet for håndhygiene, enten håndvask med såpe og vann eller desinfeksjonssprit. Dette er spesielt viktig ved toalettområder og ved spisesteder
 • Informasjon om generelle hygieneråd (for eksempel plakater)
 • Forsterket renhold (for eksempel på kjøkken, matserveringsområder og toaletter)

Gjennomføringsplanen bør i tillegg inneholde følgende tiltak/vurderinger:

 • Sikre god kommunikasjon med lokale helsemyndigheter
 • Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser for en god gjennomføring
 • Gi informasjon på forhånd om at personer med symptomer på luftveisinfeksjon ikke skal komme på arrangementet. Personer som har vært i områder med utbredt spredning de siste 14 dagene skal være i hjemmekarantene (se områder med spredning av covid-19)
 • Gi informasjon om symptomer på sykdom, hva deltagere/utøvere/publikum skal gjøre hvis de får symptomer og hvor de skal henvende seg (for eksempel plakater)
 • Alle arrangementer bør i samarbeid med lokal helsetjeneste ha en plan for hvordan mistenkt smittede skal håndteres, isoleres og følges opp
 • Påvist smitte hos deltagere/utøvere/publikum vil medføre behov for sporing og karantene av nærkontakter
 • Vurdere konsekvensene for personer som blir syke eller nærkontakter som er avhengig av fly eller offentlig transport for hjemreise. For disse kan det være behov for isolasjon/karantene på hotell eller lignende. Arrangør må ha en plan for gjennomføring av dette i samråd med lokal helsetjeneste.

11.03.20 Gunn Bredesen, einingsleiar Helse og Familie