Reguleringsplan for Bøfjorden sag - offentleg ettersyn

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har i møte 28. juni 2023 vedtatt å legge reguleringsplan for Bøfjorden sag ut til høyring og offentleg ettersyn.

Hensikt med reguleringsplan:
Hensikt med reguleringsplana er å utvide areal for sagbruket. Planforslaget inneheld ei utviding mot nord, i tillegg til eit areal aust for Bølandsvegen. For meir info sjå i planomtalen.

Plandokument:
Plankart (PDF, 648 kB)
Planomtale (PDF, 2 MB)
Planbestemmelsar (PDF, 175 kB)
Risiko- og sårbarheitsanalyse (PDF, 2 MB)
Vedtak hovedutval for Miljø, areal og teknikk 28.06.2023 (PDF, 5 MB)
Dersom du har spørsmål om reguleringsplana, ta kontakt med Surnadal kommune på tlf 979 78 216 eller plankonsulent for Bøfjorden sag, Åse Bergset 995 78 922.

Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Surnadal kommune til post@surnadal.kommune.no innan 08.09.2023