Reguleringsplan for Orrenlia hyttefelt 64/5 - offentleg ettersyn

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har i møte 28.06.2023 vedtatt å legge reguleringsplan for Orrenlia hyttefelt ut til høyring og offentleg ettersyn.

Hensikt med planen:
Reguleringsplan for Orrenlia hyttefelt 65/4 har til hensikt å tilrettelegge for fleire hyttetomter nord for Langvatnet og ved Austre Orrenlitjønna. For meir info sjå planomtalen.

Plandokument:
Plankart (PDF, 3 MB)
Planomtale med konsekvensutredning (PDF, 6 MB)
Planbestemmelsar (PDF, 149 kB)
Konsekvensutredning naturmangfold (PDF, 3 MB)
Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn MAT 28.06.2023 (PDF, 6 MB)

Dersom du har spørsmål om reguleringsplana, ta kontakt med Surnadal kommune på tlf 979 78 216.
Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Surnadal kommune til post@surnadal.kommune.no innan 08.09.2023