Vedtatt reguleringsplan - Pipelife AS - utviding av industriareal

Surnadal kommunestyre vedtok i møte 20.10.2022, sak 49/22, reguleringsplan for Pipelife AS.

Hensikten med reguleringsplana er å tilrettelegge for utviding av industriarealet til Pipelife AS. Arealet skal nyttast til lagerareal.
Plandokument

Link til plankart

20200010 Planomtale (PDF, 17 MB)

20200010 Reguleringsbestemmelser (PDF, 319 kB)

20200010_reguleringsplan_1-500 (PDF, 2 MB)

20200010_reguleringsplan_1-1000 (PDF, 3 MB)

20200010 Reguleringsplan Pipelife AS Vedtak kommunestyret 20 10 2022 (PDF, 2 MB)

Klagerett
Det er klagerett på vedtaket. Klagen sendes Surnadal kommune som forbereder klagesaken. Adressa er: post@surnadal.kommune.no eller som brev til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal. Blir klagen ikkje teke til følge av kommunen, blir den sendt til endeleg avgjerd i klageinstansen, som er Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Klagefrist
Klagefristen er sett til 23.12.2022. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Kommunen kan avvise klager som kjem inn for seint.

Innholdet i klagen
Det må presiseres:
- hvilket vedtak det klages over
- årsaka til klagen
- hvilke endringer som er ønska
- når melding om vedtaket er motteke
- klage må underteikast

 

Ordføraren i Surnadal