Ditt NAV-kontor

NAV Indre Nordmøre vart etablert 1. januar 2022. NAV Indre Nordmøre består av NAV-kontora i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, der Sunndal kommune er vertskommune. NAV Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene med lokasjoner i kommunane som tidligare.

Vi oppfordrar alle til å benytte våre skriftlege kanaler og digitale løysningar på nav.no som f.eks. Ditt NAV - Aktivitetsplan,  chat og våre facebook-sider: NAV Foreldrepenger og NAV Jobblyst På nav.no kan du søkje om økonomisk sosialhjelp, dagpengar og andre ytelsar fra NAV. 

Finn du ikkje det du treng her, kan du kontakte oss på:

NAV kontaktsenter: telefon 55 55 33 33, mandag-fredag 09-15.

NAV Indre Nordmøre tilbyr tjenester du tidligere fikk frå Aetat, trygd og sosialtjenesten i kommunen. Ved å samordne tjenestene våre ønskjer vi å gi deg eit bedre tilbud enn vi greier kvar for oss. 

NAV Indre Nordmøre - kontorinformasjon

 

Kommunale tenester på NAV

  • Økonomisk sosialstønad (søk digitalt på nav.no eller bruk papirskjema)
  • Opplysning, råd og rettleiing
  • Gjeldsrådgjeving
  • Medverke til å finne midlertidig butilbod for vanskelegstilte
  • Bustadsosial oppfølging
  • Husbankens bustønadsordning og startlån
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Individuell plan

Oversikt over kommunale tenester

Statlege tenester på NAV

Komplett oversikt over statlege tenester finn du på www.nav.no

Nokre av desse områda er samla i eigne forvaltningseiningar. NAV Indre Nordmøre kan bistå deg i å finne riktig eining.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter
Mobil 55 55 33 33
NAV Indre Nordmøre vakttelefon
Mobil 918 71 807

Adresse

Postadresse:

Postboks 123, 6601 Sunndalsøra

Besøksadresse:

Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal