Ditt NAV-kontor

NAV Indre Nordmøre består av NAV-kontora i Surnadal, Sunndal og Tingvoll, der Sunndal kommune er vertskommune. NAV Indre Nordmøre arbeider på tvers av kommunegrensene med kontor i kommunane som tidlegare.

Korleis kontakte NAV?

Vi oppfordrar alle til å bruke våre skriftlege kanalar og digitale løysningar på nav.no På nav.no kan du søkje om økonomisk sosialhjelp, dagpengar og andre ytelsar fra NAV. Her finn du også Ditt NAV-aktivitetsplan,  chat og våre facebook-sider: NAV Foreldrepenger og NAV Jobblyst 

Finn du ikkje det du treng her, kan du kontakte oss på:

NAV kontaktsenter: telefon 55 55 33 33, måndag-fredag kl. 09-15. Vi har også ein lokal vakttelefon: 91 87 18 07

NAV Indre Nordmøre tilbyr tenester du tidlegere fekk frå Aetat, trygd og sosialtenesta i kommunen. Ved å samordne tenestene våre ønskjer vi å gi deg eit betre tilbod enn vi greier kvar for oss. 

NAV Indre Nordmøre - kontorinformasjon/åpningstider

Kommunale tenester på NAV

  • Økonomisk sosialstønad (søk digitalt på nav.no eller bruk papirskjema)
  • Opplysning, råd og rettleiing
  • Gjeldsrådgjeving
  • Medverke til å finne midlertidig butilbod for vanskelegstilte
  • Bustadsosial oppfølging
  • Husbankens bustønadsordning og startlån
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Individuell plan

Oversikt over kommunale tenester

Statlege tenester på NAV

Komplett oversikt over statlege tenester finn du på www.nav.no

Nokre av desse områda er samla i eigne forvaltningseiningar. NAV Indre Nordmøre kan bistå deg i å finne riktig eining.