Budsjett og økonomiplan

Kommunestyret vedtek årleg budsjett for kommande år og økonomiplan for ein fireårsperiode. Budsjett og økonomiplan er basert på sentrale rammebetingelsar gjeve av regjering og storting, demografisk utvikling, og tenestane sine behov. Den er og forankra i kommuneplanen sin samfunnsdel.