Kommuneplan

Kommuneplana er det overordna styringsdokumentet for Surnadal kommune. Kommuneplana består av ein samfunnsdel og ein arealdel.

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen til kommuneplana (PDF, 2 MB)  inneheld mål og strategiar for å utvikle kommunen, og dannar grunnlaget for all kommunal verksemd.

Arealdelen

Kommuneplanen sin arealdel viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen består av plankart, planbestemmelsar og planomtale.

Kommunestyret i Surnadal vedtok den 9. november 2017 ny arealdel.

Plankartet finn du i kommunens kartløysing eByggWeb

Kommuneplanen sin arealdel
Plandokument - arealdel
Plankart (.PDF, 6 MB)
Planomtale (.PDF, 3 MB)
Planbestemmelsar (.PDF, 307 kB)
Konsekvensvurdering (.PDF, 4 MB)
Temakart ras og skred (.PDF, 6 MB)


 

Kontaktinformasjon

Håvard Stensønes
Einingsleiar Areal og naturforvaltning
E-post
Mobil 979 78 216