Kommuneplan

Kommuneplana er det overordna styringsdokumentet for Surnadal kommune. Kommuneplana består av ein samfunnsdel og ein arealdel.

Samfunnsdelen

Samfunnsdelen til kommuneplan for Surnadal 2020 - 2032 vart vedteke av kommunestyret 05.11.20. Samfunnsdelen inneheld mål og strategiar for å utvikle kommunen, og dannar grunnlaget for all kommunal verksemd.

Arealdelen

Kommuneplanen sin arealdel viser samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen består av plankart, planbestemmelsar og planomtale.

Kommunestyret i Surnadal vedtok den 9. november 2017 ny arealdel.

Plankartet finn du i kommunens kartløysing eByggWeb

Kommuneplanen sin arealdel
Plandokument - arealdel
Plankart (PDF, 6 MB)
Planomtale (PDF, 3 MB)
Planbestemmelsar (PDF, 307 kB)
Konsekvensvurdering (PDF, 4 MB)
Temakart ras og skred (PDF, 6 MB)