Heimesjukepleie

Heimesjukepleia gir hjelp og rettleiing (gjennom heile døgnet) til eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting og deira pårørande som bur heime.

Søk heimesjukepleie

Søk heimesjukepleie ved å nytte søknadsskjemaet for helse- og omsorgstenester. 

Krav til søkjar

Du må ha eit hjelpebehov som skuldast sjukdom eller nedsett funksjonsnivå.

I søknadsskjemaet beskriv du dine hjelpebehov og kva tenester du meiner du treng. Vi vurderer helsetilstanden din og finn det helsetilbodet som passar best for deg.

Kva får du?

  • Hjelp med medisinar og medisinske prosedyrar
  • Dagleg stell
  • Sårbehandling
  • Rettleiing om kosthald og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • Rettleiing og opplæring slik at du kan meistre oppgåver på eigenhand (dosere medisinar, skifte stomi og liknande.)
  • Pleie ved livets slutt
  • Rettleiing blir og gjeve til pårørande

Heimetenesta har ikkje følgjeteneste.

Kva koster det?

Heimesjukepleie er gratis.

Kva skjer vidare?

Når du søkjer om helse- og omsorgstenester er det koordinerande eining i kommunen som behandlar søknaden.

Har du allereie heimesjukepleie?

Ta kontakt med heimetenesta. Kontaktinformasjon i kolonna til høgre.

Kontaktinformasjon

Heimesjukepleia
Heimetenesta
Mobil 902 06 398

Adresse

Bårdshaugvegen 35
6650 Surnadal