Heimesjukepleie

Heimesjukepleien gir hjelp og rettleiing gjennom heile døgnet til eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting og deira pårørande som bur heime.

Søk heimesjukepleie

Vi har eitt felles søknadsskjema for våre helse- og omsorgstenester. Les meir om korleis søke på helse- og omsorgstenester her. 

Gå til søknadsskjema

Krav til søkjar

Du må ha eit hjelpebehov som skuldast sjukdom eller nedsett funksjonsnivå.

I søknadsskjemaet beskriv du kva hjelpebehov du har og kva tenester du meiner du treng. Vi vurderer helsetilstanden din og finn det helsetilbodet som passar best for deg.

Kva får du?

  • Hjelp med medisinar og medisinske prosedyrar
  • Dagleg stell
  • Sårbehandling
  • Rettleiing om kosthald og helsespørsmål
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
  • Rettleiing og opplæring slik at du kan meistre oppgåver på eigenhand (dosere medisinar, skifte stomi og liknande.)
  • Pleie ved livets slutt
  • Rettleiing blir og gjeve til pårørande

Heimetenesta har ikkje følgjeteneste.

Kva kostar det?

Heimesjukepleie er gratis.

Kva skjer vidare?

Når du søkjer om helse- og omsorgstenester er det koordinerande eining i kommunen som behandlar søknaden. Du kan også få informasjon om dine rettar som pasient eller pårørande og hjelp til med å definere kva behov for hjelp du har.

Her finn du informasjon om vår koordinerande eining.

Har du allereie heimesjukepleie?

Ta kontakt med heimetenesta. Kontaktinformasjon i kolonna til høgre.